Punktlighet i fokus

Att du som reser med oss ska komma fram i rätt tid är viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra punktligheten.

Illustration: Anna-Lena Lindqvist

Exempel på åtgärder som SJ arbetar med för ökad punktlighet i Mälardalen:

  • Särskilda punktlighetsprojekt på trafiktäta sträckor.
  • Utvecklade rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet.
  • Förbättrad teknik i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet.
  • Fördjupat samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor.

Många orsaker till störningarna

Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är problem med infrastrukturen – spår, el, växlar och signaler. En ökande orsak till opunktlighet är obehöriga i spåret. Andra anledningar är olyckor och naturhinder samt omständigheter som hör ihop med tågoperatörerna och våra fordon.

Under vissa tider på dygnet är kapaciteten på spåren är inte tillräcklig. Är det mycket trafik, till exempel under rusningstid, ökar risken för problem och förseningar. Trafikverket arbetar med att förhindra att fel uppstår, men också med att optimera trafiken så att små störningar inte ska kunna få stora konsekvenser.

Det är full fart med utbyggnader och underhåll av järnvägarna i Mälardalen. Under de närmaste åren kommer Trafikverket att satsa många miljarder för att komma till rätta med kapacitets- och kvalitetsbrister. Det är mycket positivt på sikt men kommer medföra att delar av järnvägsnätet helt eller delvis stängs av i perioder.

Samverkan är viktigt

TiM samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att komma till rätta med fel och brister. Tillsammans försöker vi lösa och förebygga problem som hänger samman med att det är begränsad plats på spåren. Vi samverkar även med Trafikverket kring riktade insatser för att förbättra punktligheten inom regionaltrafiken i Mälardalen där många är beroende av tåget för att ta sig till och från sitt arbete. Detta bland annat genom färdiga planer som kan sättas i verket vid en större trafikstörning, så att alla tågoperatörers trafikledningar vet vilka tåg som kommer att prioriteras respektive ställas in.

Det går åt rätt håll!

Glädjande är att punktligheten generellt har ökat med flera procentenheter på merparten av Mälardalslinjerna sedan 2010. Trenden sett ur ett femårsperspektiv är att andelen tåg i tid har ökat från 86 procent för hela Mälardalen år 2010 till 91 procent 2016. SJs och järnvägsbranschens mål är att punktligheten i tågtrafiken ska vara 95 procent till år 2020.

– En av anledningarna till den ökade punktligheten är att vi nu bygger bort felen på tågen istället för att upprepat reparera dem. Det ger ett mer förebyggande underhållsarbete. Vi har också utvecklat vårt samarbete med Trafikverket så att vi nu får information om planlagda underhålls- och förbättringsarbeten ännu tidigare, vilket gör att våra tidtabeller får bättre förutsättningar. Vi är på rätt spår, men vi är inte ända framme ännu och jobbar hårt mot vårt punktlighetsmål 2020, säger Britt-Marie Olsson, punktlighetsansvarig på SJ.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jan-Okt
2016


2010-2016*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Linköping–Stockholm–Gävle

 

84%

85%

88%

87%

85%

88%

87%

+ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Stockholm–Uppsala

 

92%

95%

95%

95%

95%

94 %

96%

+ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Stockholm–Västerås–Örebro

 

83%

90%

90%

87%

87%

88 %

87%

+ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Stockholm–Eskilstuna–Örebro

 

88%

88%

90%

90%

92%

90 %

90%

+ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Sala–Västerås–Eskilstuna–Linköping

 

86%

89%

91%

91%

92%

90 %

94%

+ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Stockholm–Katrineholm–Hallsberg

 

82%

88%

90%

89%

91%

91%

91%

+ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Stockholm–Nyköping–Linköping

 

83 %

85 %

88 %

87 %

91 %

90 %

93%

+ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Totalt för alla SJs linjer i Mälardalen

 

86%

89%

90%

89%

90%

89 %

91%

+ 5

 

*Förändring i procentenheter från 2010 till och med september 2016.

Läs mer: